Trang chủ | Quan hệ cổ đông

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
Download văn bản tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SON COECCO Thời gian: 01 buổi (Từ 7H' đến 11h30 ngày 08 tháng 04 năm 2017). Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 207

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017 như sau:
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO năm 2016.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO năm 2016
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ban Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO đệ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 02/08/2016 đến ngày 31/12/2016.
Download văn bản tại đây

CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày 25/11/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7732/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

 1   2 

 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn