Trang chủ | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn về các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017.
Download văn bản tại đây

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 74 và số 75 ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Lâm và Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức Phó Giám đốc công ty.
Download văn bản tại đây

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Download văn bản tại đây

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Download văn bản tại đây

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017
Download văn bản tại đây

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
Download văn bản tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4 

 
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 64 | Tất cả: 662,628
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0889 723 777

FAX: 0238 3556 048 - 0238 3592 541

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com