Trang chủ | Tin tức

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN


PHIẾU XÁC NHẬN

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Du lịch Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021)


GIẤY ỦY QUYỀN (cá nhân)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

(DỰ THẢO) ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Quy chế b́án đấu gía cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (Ban hành kèm theo Quyêt định số 108/2016/QĐ-PTGĐ của Phó Tổng Gím đốc Công ty cổ phần Chứng khón Phố Wall ngày 06/06/2016)

CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU

Phương án CPH Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

Phương án CPH Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

CÔNG TNHH MTV DU LICH TRƯỜNG SƠN COECCO

   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

  CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

 

 

                                                 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

                                             CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

 

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

2.    Trụ sở chính:  Số 187, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3.   Ngành nghề kinh doanh: Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành v.v …

      (Chi tiết xem tại bản công bố thông tin)

4.    Điện thoại: 038 3592 542          Fax: 038 3592 541              

5.    Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 13.000.000.000 đồng, trong đó:

TT

Cơ cấu cổ đông

Số lượng 
cổ phần

Giá trị 
vốn góp (đồng)

Tỷ lệ
(%)

1

Cổ phần Nhà nước nắm giữ

     663.000

    6.630.000.000

51,00

2

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động

226.410

2.264.100.000

17,41

4

Cổ phần bán đấu giá công khai

410.590

4.105.900.000

31,59

 

Tổng cộng

1.300.000

13.000.000.000

100%

6.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:     410.590 cổ phần (chiếm tỷ lệ 31,59% vốn điều lệ)

7.    Loại cổ phần chào bán:                  Cổ phần phổ thông                                   

8.    Mệnh giá cổ phần:                            10.000 đồng/cổ phần

9.    Mức giá khởi điểm:                          10.000 đồng/cổ phần

10.  Tổ chức bán đấu giá:                                               Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

11.  Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành.

12.  Thời gian, địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

12.1 Thời gian: Từ ngày 06/06/2016 đến 15h00 ngày 22/06/2016                                                               

12.2 Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Phố WallTầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Ðê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

13.   Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện tại

-  Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Từ 8h30 ngày 23/6/2016 đến chậm nhất 15h00 ngày 24/06/2016

-  Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 27/06/2016

-             14.   Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 27/06/2016                                                          

15.   Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO, Số 187, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

16.   Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

-   Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/06/2016 đến ngày 08/07/2016

-   Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/06/2016 đến ngày 08/07/2016

        Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.truongsontourist.com.vn; www.wss.com.vn


 1   2   3   4 

 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn