TIN TỨC > GIỚI THIỆU CHUNG
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016
Tin đăng ngày: 6/9/2016 - Xem: 1460
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

          - Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2014;

           - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;

           - Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty phiên họp ngày 25/8/206;.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

          1) Ông Võ Văn Hiệp – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, triệu tập họp HĐQT, phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT. Tổ chức việc thông qua các quyết định của HĐQT.

- Chủ trì ĐHĐCĐ và họp HĐQT.

- Tổ chức, phân công các thành viên HĐQT kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Nghiên cứu, đề xuất và theo dõi tình hình thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phần, trái phiếu của Công ty và các hình thức huy động vốn khác cũng như phương án mua cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, đấu thầu; định hướng, chiến lược phát triển; kế hoạch trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm, định kỳ của công ty.

- Tham gia thảo luận, bàn bạc và theo dõi tình hình thực hiện các Hợp đồng kinh tế thuộc quyền hạn của HĐQT.

- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty bao gồm Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng ban; giám đốc, phó giám đốc, kế toán các đơn vị.

- Phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo phân cấp của điều lệ và luật doanh nghiệp.

2) Ông Nguyễn Việt Hùng – UV HĐQT

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc điều hành theo Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo Kế hoạch SXKD, đầu tư và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT.

- Theo dõi công tác quyết toán tài chính; giám sát việc thực hiện quy chế tài chính của công ty. Nghiên cứu, theo dõi giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị; giải pháp về phát triển công nghệ, cải tiến kỹ thuật, tăng năng lực sản xuất.

- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Công ty để ban hành hoặc trình HĐQT ban hành theo thẩm quyền, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành công ty.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ như: báo cáo quyết toán tài chính; báo cáo kết quả SXKD; hoạt động đầu tư và phương án phân phối lợi nhuận; báo cáo kế hoạch SXKD định kỳ; kế hoạch đầu tư ... và các nội dung khác.

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án về cơ cấu tổ chức cơ quan, phòng ban, các khách sạn, nhà hàng, trung tâm lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện ...; công tác nhân sự cụ thể và mức lương, chế độ chính sách đi kèm để trình thông qua HĐQT.

- Phụ trách việc công bố các thông tin về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Quan hệ với các cơ quan, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong Quân khu và trên địa bàn đóng quân.

- Bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với các các danh trong Công ty không thuộc đối tượng Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm.

3) Ông Nguyễn Mạnh Hải – UV HĐQT

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thị trường, tổ chức SXKD các đơn vị ở Lào. Đề xuất các phương án đầu tư phát triển kinh doanh ở thị trường Lào.

- Phụ trách công tác pháp chế doanh nghiệp; theo dõi cơ chế, chính sách của Nhà nước Lào có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tham gia giải quyết các mối quan hệ giữa Công ty với chính quyền, ban nghành các tỉnh ở Lào mà đơn vị đóng quân.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật về công tác biên chế tổ chức, nhân sự, chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, các thù lao khác và chính sách BHXH.

Điều 2. Thông qua cơ cấu, tổ chức biên chế của Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các thành viên trong ban điều hoàn thiện mẫu tổ chức biên chế, trình nhân sự các chức danh thuộc trách nhiệm chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm trước ngày 31 tháng 8 năm 2016, các chức danh còn lại giao Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm theo danh sách đã thông qua HĐQT.

Điều 3. Thông qua Quy chế tài chính;

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo cơ quan tài chính chỉnh sửa văn bản trình phê duyệt và triển khai các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Riêng quy chế quản lý công nợ giao Giám đốc chỉ đạo soạn thảo, phê duyệt báo các HĐQT trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Chỉ đạo cơ quan Tổ chức lao động soạn thảo quy chế quản lý tiền lương trình HĐQT phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 năm 2016. Các quy chế quản lý nội bộ khác trong Công ty Giám đốc chỉ đạo các cơ quan soạn thỏa, phê duyệt báo cáo HĐQT trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016:

1) Một số chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất:                                                    27.732.027.406 đồng.

- Doanh thu:                                                           32.388.576.218 đồng.

- Tổng chi phí:                                                       30.938.394.623 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:                                            1.450.181.595 đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ:                           11,16 %.

- Lao động bình quân:                                                               134 người.

- Thu nhập BQ của người lao động:                        6.339.840 đồng/người/tháng.

- Nộp ngân sách:                                                     2.333.506.413 đồng.

- Giá trị tăng thêm:                                                 9.707.836.700 đồng.

 

          2) Biện pháp thực hiện:

- Quán triệt đầy đủ Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy Tổng công ty , Nghị quyết của Hội đồng thành viên đối với Công ty DL Trường Sơn và thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Nghị Quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy Công ty du lịch Trường Sơn.

          - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan Công ty tăng cường công tác thị trường, xúc tiến các chương trình tiếp thị, quảng bá giới thiệu  nhằm kích thích tiêu dùng, đồng thời tạo một số sản phẩm mới như: Tour, tuyến mới và có chính sách giá cả cạnh tranh, phù hợp trên cơ sở xem  xét tình hình thị trường và mức độ đầu tư ở các đơn vị. Xây dựng chiến lược về thị trường, lấy Trung tâm lữ hành làm trung tâm để làm thị trường và kết nối các đơn vị tạo thành chuỗi dịch vụ. Chú trọng kênh thông tin truyền thông đại chúng cũng như kênh thông tin qua mạng Internet. Thường xuyên cập nhật thông tin và khai thác có hiệu quả trang Web của Công ty.

           - Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chú trọng công tác thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ để nâng cao chất lượng buồng phòng, chất lượng dịch vụ. Nâng cao chất lượng vệ sinh phòng nghỉ, nhà hàng, cảnh quan môi trường ...

          - Tăng cường chỉ đạo, quản lý doanh thu, tiết giảm chi phí quản lý từ công ty đến các  đơn vị. Đàm phán đề nghị miễn tiền thuê đối với Nhà nghỉ Việt Lào; giảm tiền thuê Nhà hàng Sen Vàng: đã giảm từ 1,8 tỷ (theo Hợp đồng sẽ tăng lên 1,98 tỷ từ tháng 8/2016 – 8/2019) xuống còn 1,7 tỷ trong 3 năm tiếp theo. Tiếp tục đề nghị, đàm phán để giảm giá thuê Khách sạn Vũ Hương với Tỉnh đội Nghệ An; KS Hòn Ngư, Xuân Lam với Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

          - Tiếp tục công tác thị trường Lữ hành gắn bó chặt chẽ đối tác, mở rộng và có chiều sâu hơn các tour tuyến vào các đơn vị doanh nghiệp quân đội. Công ty và các đơn vị tổ chức đi gặp các đơn vị này để chào mời, quảng cáo sử dụng dịch vụ (dự kiến giữa tháng 9).

- Xây dựng hoàn thiện các quy chế quản lý, điều hành; các quy định quy trình quản lý chuyên ngành khách sạn bằng các tiêu chí, Nhà hàng, điều hành tour có hiệu quả hơn và thực tế hơn trong hệ thống quản lý, kiểm tra, giám  sát chất lượng sản phẩm dịch vụ; đặc biệt chú ý làm chuyển biến về  kỹ năng phục vụ và tiêu chuẩn vệ sinh khách sạn.

- Tiếp tục đầu tư cải tạo một số hạng mục nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ cụ thể: Xây mới Nhà 2 tầng Khách sạn Mê Kông, nâng cấp nhà hàng khách sạn Mê Kông, sửa chữa nâng cấp Khách sạn Paksan, thêm khu dịch vụ ăn sáng – cà phê khách sạn Xiêng Khoảng ....

- Về lao động, việc làm và hiệu quả quản lý:

Có các chính sách khoán chỉ tiêu, khoán gọn một số đơn vị nhằm phát huy sự năng động của quản lý và tập hợp được sự làm chủ, tạo động lực, quyết tâm của người lao động và cuối cùng là có hiệu quả tốt hơn.

Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành và bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty an toàn, phát triển và đạt hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị kinh doanh ở Lào, Nhà hàng Sen vàng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

- Tập trung làm thị trường các đơn vị, doanh nghiệp quân đội để thu hút khách nhất là cho lữ hành.

- Tập trung đàm phán với các đối tác cho thuê để giảm giá thuê các khách sạn, nhà hàng.

            Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc và                         các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT,

- BKS,

- BGĐ; các TP

- Lưu VT; k12b.

                                                 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                      CHỦ TỊCH

                                                      (Đã ký)

 

 

 

                                                       Võ Văn Hiệp

  

 

                                                         

Tin tức khác:
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 đến thăm và chúc tết xuân Tân Sửu tại đơn vị (28/1/2021)
Khách sạn Hòn Ngư - điểm đến của Du lịch Cửa Lò (25/1/2021)
KHÁCH SẠN HÒN NGƯ CỬA LÒ - Sự thay đổi ngọt ngào khẳng định giá trị - nâng tầm thương hiệu (25/1/2021)
THÔNG BÁO (11/10/2019)
TUYỂN DỤNG (9/10/2019)
Tuyển dụng (19/9/2019)
DU LỊCH LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM (29/11/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019 (11/9/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 146 | Tất cả: 1,372,531
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0917.194.662

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com