QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 145
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Ngày ... tháng ...  năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

               Kính gửi:   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                        CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày…………………….Tại………………...........

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………(bằng chữ:………………………………………………)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………………..Cấp ngày……………………………Tại………………..............

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần ủy quyền:……………………………………………………………………………………

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức vào 08h ngày 08/04/2017 tại Hội trường Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh và có quyền: Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

        Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

………………………………………

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 ……………………………………..

 

  Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trông nội dung ủy quyền

-  Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 07/04/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592 542.           Fax: (84.2383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

 

 

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN (8/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (2/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CÔNG TY (2/10/2017)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (27/7/2017)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (2/6/2017)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017 (3/4/2017)
THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017 (3/4/2017)
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (3/4/2017)
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN (3/4/2017)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn