QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 170
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Ngày ... tháng 04 năm 2017

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Kính gửi:        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                       CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Tên cổ đông:……………………………………………………………Mã cổ đông:………………..

Số CMND/ĐKKD:………………………..Cấp ngày…………………Tại……………….................

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………Fax:…………………………………Email:…………..........…..

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………………...

(bằng chữ:…………………………………………………………………………………………...)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức vào 08h ngày 08/04/2017 tại Hội trường Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 0/042017:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.3832) 592 542.        Fax: (84.3832) 592 541

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN (8/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (2/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CÔNG TY (2/10/2017)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (27/7/2017)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (2/6/2017)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017 (3/4/2017)
THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017 (3/4/2017)
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (3/4/2017)
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN (3/4/2017)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn