QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 186
 

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------o0o---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

 

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

 

  1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  • Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  • Căn cứ quy chế tiền lương đối với các chức danh tương ứng quy định đối với doanh nghiệp TNHH MTV Nhà nước được quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP;
  • Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
  1. Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đề xuất tổng mức chi trả lương và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
  • Chủ tịch HĐQT = 20% mức lương KH của Giám đốc Công ty.

Số tiền là: 1 người x 57.600.000 đồng.

  • Ủy viên HĐQT = 15% mức lương KH của Giám đốc Công ty.

Số tiền là: 2 người x 43.200.000 đồng = 86.400.000 đồng.

  • Trưởng ban kiểm soát chuyên trách = Mức lương KH của Kế toán trưởng.

Số tiền là: 1 người x 228.000.000 đồng.

  • Ủy viên BKS = 15% mức lương KH của Kế toán trưởng.

Số tiền là: 2 người x 34.200.000 đồng = 68.400.000 đồng.

Tổng cộng: 440.400.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

            Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN (8/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (2/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CÔNG TY (2/10/2017)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (27/7/2017)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (2/6/2017)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017 (3/4/2017)
THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017 (3/4/2017)
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (3/4/2017)
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN (3/4/2017)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn