QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 159
 

 

CÔNG TY CP DU LỊCH

TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------o0o---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

 

Kính gửi:    ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

  1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
  2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
  3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện với một trong Công ty kiểm toán trên.

Trân trọng cảm ơn!

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN (8/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (2/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CÔNG TY (2/10/2017)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (27/7/2017)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (2/6/2017)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017 (3/4/2017)
THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017 (3/4/2017)
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (3/4/2017)
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN (3/4/2017)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn