QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 487
 

CÔNG TY CPDL TRƯỜNG SƠN

BAN KIỂM SOÁT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                   Nghệ An, ngày   tháng    năm 2017

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI  HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

         

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2016 như sau:

 

I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm 3 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm; Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước. Trong năm 2016 Ban kiểm soát thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ.

          - Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;

          - Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm;

          Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

 

  1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016.

         

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu của Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2016, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

  1. Về kết quả kinh doanh

          - Doanh thu và thu nhập khác:    24.777.220.713 đồng - đạt 76% KH năm

          - Lợi nhuận trước thuế:                      36.203.825 đồng - đạt 2 % KH năm

          - Lợi nhuận sau thuế (Lỗ):             (146.478.725) đồng.

          - Thu nhập bình quân:  5.402.385 đồng/người/tháng - đạt 85,2% Kế hoạch năm.

Trong đó: Hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bị lỗ 724.973.469 đồng; các đơn vị tại Lào lợi nhuận đạt 761.177.294 đồng.

  1. Về tài sản và nguồn vốn

* Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp:

- Khả năng sinh lời của công ty: Năm nay do ảnh hưởng của sự cố môi trường Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra tác động đến các tỉnh Miền Trung. Vì vậy, kết quả SXKD 05 tháng cuối năm 2016 của công ty lỗ.

         - Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty: Khả năng thanh toán tổng quát là 1,62 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 0,87 lần; Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 1,58 lần.

         * Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản

         - Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ, sử dụng vốn đúng mục đích.

         - Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả được phân loại theo dõi chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. Công ty đã chủ động, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

         * Tình hình thực hiện định mức chi phí và giá thành sản phẩm

         Công ty tổng hợp chi phí, giá thành sản phẩm chi tiết theo từng yếu tố chi phí, công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, giá thành sản phẩm cơ bản đảm bảo chặt chẽ. Do doanh thu đạt thấp, trong khi đó các chi phí cố định: Chi phí thuê khách sạn, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí BHXH, BHYT, BHTN không giảm dẫn đến kết quả thấp.

         * Công tác tài chính - kế toán có nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành; huy động và sử dụng vốn đúng mục đích; đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Cuối kỳ đã tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, thành phẩm, tồn quỹ ... theo đúng chế độ quy định. Hệ thống báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định. Chấp hành nghĩa vụ thu nộp với ngân sách nhà nước và cấp trên. Quyết toán tiền lương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Một số tồn tại và hạn chế

         Sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần thì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó một số đơn vị kết quả SXKD đạt thấp: Nhà hàng Sen Vàng ( Lợi nhuận đạt 35% KH), Trung tâm lữ hành (Lợi nhuận đạt 20% KH), Khách sạn Paksan (lợi nhuận đạt 45% KH), đặc biệt Khách sạn Hòn Ngư (Lỗ 699 triệu đồng), khu du lịch nước sốt Sơn Kim (Lỗ 123 triệu đồng).

         Công tác thu hồi công nợ có thời điểm còn chậm, chưa triệt để. Mức trích khấu hao TSCĐ, CCDC còn thấp; khả năng thu hồi vốn chậm.

 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; được ban hành một cách kịp thời, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban giám đốc và bộ máy quản lý giúp việc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2016, mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự cố gắng khắc phục khó khăn của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động; c«ng t¸c thÞ tr­êng lu«n ®­îc chó träng vµ ph¸t huy; chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc duy tr×, kh¼ng ®Þnh ®­îc th­¬ng hiÖu vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ bản ổn định.

         - Công ty luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của UBCK và Sở GDCK từ việc công bố thông tin, chế độ báo cáo định kỳ, hoàn thiện quy trình, quy chế ... Các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ.

         - Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

         * Một số tồn tại

- Công tác chỉ đạo khai thác thị trường chưa được thường xuyên nên hiệu quả SXKD đạt thấp.

- Việc triển khai các dự án đầu tư mở rộng SXKD còn chậm: Dự án đầu tư mở rộng Khách sạn Mêkông; Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Hòn Ngư.

  1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

          Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty: Kiểm tra về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty.

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, các phương án phát triển, các công tác quản lý về tổ chức lao động, tiền lương, các chế độ khác liên quan đến công ty và tập thể người lao động.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

 

                                                                                TM.BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG BAN

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT; Ban giám đốc;

- Thành viên BKS;

- Lưu BKS.

 

                              Nguyễn Thị Quý

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/8/2018)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (16/8/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (15/8/2018)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/7/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (20/4/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 TRƯỚC KIỂM TOÁN (22/3/2018)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (22/3/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2017 (21/3/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ NGÀY 01/03/2018 (1/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (24/2/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (13/2/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0889289777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0889723777
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 72 | Tất cả: 649,993
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn