QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 181
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

---------o0o---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày .. tháng  04  năm 2017

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

          Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO, cụ thể như sau:

1.          Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00  ngày 08 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xuân Lam - Thị trấn Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm

2.          Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.truongsontourist.com.vn

3.          Đối tượng tham dự Đại hội:

-        Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đều có quyền tham dự Đại hội.
-        Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).
-        Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4.          Xác nhận tham dự Đại hội:

-        Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 07/04/2017;
-        Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 07/04/2017 bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592 542.           Fax: (84.2383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

           Trân trọng cảm ơn.

 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

     

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN (8/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (2/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CÔNG TY (2/10/2017)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (27/7/2017)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (2/6/2017)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (16/4/2017)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (3/4/2017)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017 (3/4/2017)
THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017 (3/4/2017)
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (3/4/2017)
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM (3/4/2017)
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN (3/4/2017)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn