Trang chủ | Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2018

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Download văn bản tại đây

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Download văn bản tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Download văn bản tại đây

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 bao gồm: - Chương trình Đại hội - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bất thường cá nhân - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bất thường theo nhóm - Hướng dẫn bầu dồn phiếu - Phiếu xác nhận tham dự đại hội - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - Quy chế làm việc của Đại hôi - Thông báo đề cử nhân sư vào HĐQT - Thư mời hộp bất thường
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Báo cáo quản trị công ty năm 2017
Download văn bản tại đây

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Du lịch Trường Sơn: 10/01/2018 Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: TSD Mệnh giá: 10.000 đồng/CP Số lượng chứng khoán giao dịch: 1.300.000 cổ phiếu Giá tham chiếu:10.000 đồng/1 cổ phiếu
Download văn bản tại đây

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 1059 QĐ/SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO (mã chứng khoán: TSD).
Download văn bản tại đây

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ các Quyết định số 151/QĐ-HĐQT và số 152/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Trường Sơn COECCO về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Công ty trân trọng thông báo như sau:

- Miễn nhiễm Ông Nguyễn Việt Hùng, thôi giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 01/010/2017.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải, giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 01/10/2017.Download văn bản tại đây

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn về các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017.
Download văn bản tại đây

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 74 và số 75 ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Lâm và Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức Phó Giám đốc công ty.
Download văn bản tại đây

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

 1   2   3 

 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn