QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 413
 

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------o0o---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

 

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

 

  1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  • Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  • Căn cứ quy chế tiền lương đối với các chức danh tương ứng quy định đối với doanh nghiệp TNHH MTV Nhà nước được quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP;
  • Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
  1. Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đề xuất tổng mức chi trả lương và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
  • Chủ tịch HĐQT = 20% mức lương KH của Giám đốc Công ty.

Số tiền là: 1 người x 57.600.000 đồng.

  • Ủy viên HĐQT = 15% mức lương KH của Giám đốc Công ty.

Số tiền là: 2 người x 43.200.000 đồng = 86.400.000 đồng.

  • Trưởng ban kiểm soát chuyên trách = Mức lương KH của Kế toán trưởng.

Số tiền là: 1 người x 228.000.000 đồng.

  • Ủy viên BKS = 15% mức lương KH của Kế toán trưởng.

Số tiền là: 2 người x 34.200.000 đồng = 68.400.000 đồng.

Tổng cộng: 440.400.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

            Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/8/2018)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (16/8/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (15/8/2018)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/7/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (20/4/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 TRƯỚC KIỂM TOÁN (22/3/2018)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (22/3/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2017 (21/3/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ NGÀY 01/03/2018 (1/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (24/2/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (13/2/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0889289777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0889723777
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 76 | Tất cả: 649,997
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn