QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tin đăng ngày: 16/4/2017 - Xem: 484
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

 

 

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

 1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900793002

Địa chỉ trụ sở chính: số 187, Đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

 1. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2017.
 2. Địa điểm:  Hội trường Khách sạn Xuân Lam – TT Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh.
 3. Nội dung và diễn biến phiên họp
 4. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và xác nhận đủ điều kiện Đại hội

Ông Võ Quang Hòa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 30 người, tương ứng 868.495 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền 88 người, tương ứng 331.504 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.200.000 cổ phần, chiếm 92.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua tư cách cổ đông và đủ điều kiện đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội.

BTC Đọc chương trình trước Đại hội.

Đại hội cho ý kiến: không.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1 – Ông: Võ Văn Hiệp – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.

2 - Ông: Nguyễn Việt Hùng – GĐCT: thành viên.

+ Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:

Ông: Phan Trung Kiên.

+ Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

Ban kiểm phiếu

1- Ông: Nguyễn Anh Tuấn      - Trưởng ban.

2- Ông: Hồ Sỹ Thắng               - Thành viên (thư ký)

+ Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Võ Văn Hiệp thay mặt đoàn chủ tọa đọc báo cáo quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội cho ý kiến: không.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD 5 tháng cuối năm 2016 và KH SXKD năm 2017:

Ông Nguyễn Việt Hùng thay mặt đoàn chủ tọa đọc báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2016 và các KH SXKD năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu KH năm 2017:

- Giá trị sản xuất:                                                     65.421.613.901 đồng.

- Doanh thu:                                                           75.713.985.579 đồng.

- Tổng chi phí:                                                        72.690.724.340 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:                                            3.023.261.239 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:                                               2.358.215.773 đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:                              23,26 %.

- Lao động bình quân:                                                              146 người.

- Thu nhập BQ của người lao động:                         6.698.566 đồng/người/tháng.

- Nộp ngân sách:                                                          5.117.005.657 đồng.

- Giá trị tăng thêm:                                                 18.167.964.145 đồng.

- Trả cổ tức:                                                            13,97%

- Quỹ dự phòng tài chính:                                                  5% LNST.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:                                           10% LNST.

- Quỹ thưởng Ban điều hành:                                             3% LNST.

- Quỹ ĐTPT:                                                            5% LNST.

Đại hội thảo luận:

- Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên lượng khách Tour ngoài tỉnh và lượng khách ăn hải sản giảm mạnh. Ngoài ra, chi tiêu cho tiếp khách từ ngân sách của tỉnh cũng giảm mạnh nên ảnh hưởng đến thị trường khách.

- Cần bổ sung đầy đủ hơn các thông tin (BCTC, lương BĐH, thù lao HĐQT, BKS ...) trong báo cáo SXKD.

- Nghiên cứu các lợi thế của Công ty, từ đó tập trung các nguồn lực để làm công tác thị trường. Làm tốt công tác quản lý, thu hồi tốt công nợ để tăng vòng quay của vốn. Tăng cường công tác quản trị rủi ro. Có giải pháp về vốn, cơ cấu lại vốn để tăng cường công tác đầu tư, nhất là hình thành TSCĐ.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo nhân viên để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác an toàn nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường các mối quan hệ của Công ty  để thu hút các nguồn lực cũng như đẩy mạnh công tác thị trường.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt và triển khai.

Kết luận:

- Các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên và các thông tin về tình hình SXKD của Công ty đã được đăng công khai trên trang Web của Công ty và Trang thông tin của UBCKNN, đề nghị các cổ đông tham khảo tại đó hoặc đến trực tiếp tại văn phòng Công ty.

- Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình SXKD của Công ty trong 5 tháng cuối năm 2016 và có thể tiếp diễn đến các năm tiếp theo.

- Các ý kiến khác nêu trên của cổ đông, HĐQT tiếp thu và nhất trí đưa vào kế hoạch điều hành SXKD năm 2017 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

Đại hội biểu quyết thông qua KH SXKD năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 

 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

Bà Nguyễn Thị Quý thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

Đại hội thảo luận: không

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Ông Võ Văn Hiệp thay mặt đoàn chủ tọa đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.

 - Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Đại hội thảo luận: không.

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Ông Võ Văn Hiệp thay mặt đoàn chủ tọa đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Đại hội thảo luận: không.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông Báo cáo quản trị Công ty năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

 1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017.

Ông Võ Văn Hiệp thay mặt đoàn chủ tọa đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017.

Đại hội thảo luận: không.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội, đã đọc trước đại hội và các cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng: 1.200.000  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.  

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  

 (Đã ký) 

Phan Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

 

 (Đã ký) 

Võ Văn Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/8/2018)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (16/8/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (15/8/2018)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/7/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (20/4/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 TRƯỚC KIỂM TOÁN (22/3/2018)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (22/3/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2017 (21/3/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ NGÀY 01/03/2018 (1/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (24/2/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (13/2/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0889289777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0889723777
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 47 | Tất cả: 649,968
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn