TIN TỨC > TIN TỨC VIỆT NAM
GIẤY ỦY QUYỀN (cá nhân)
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 196
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Ngày ... tháng ...  năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

                   Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

                        CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày…………………….Tại………………...........

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………(bằng chữ:………………………………………………)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………………..Cấp ngày……………………………Tại………………..............

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần ủy quyền:……………………………………………………………………………………

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn tổ chức vào 08h ngày 28/07/2016 tại Hội trường Tầng 3 – Tổng Công ty hợp tác kinh tế – Số 187 Nguyễn Du – TP Vinh – Nghệ An và có quyền:

                  Thực hiện các thủ tục để để cử ứng viên vào HĐQT, BKS;

                    Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty.

        Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

………………………………………

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 ……………………………………..

 

  Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trông nội dung ủy quyền

-  Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/07/2016

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Số 187, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.383) 592 542.   Fax: (84.383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

 

 

 

Tin tức khác:
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
PHIẾU XÁC NHẬN (19/7/2016)
GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm) (19/7/2016)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn