TIN TỨC > TIN TỨC VIỆT NAM
ĐƠN ĐỀ CỬ
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 327
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

ĐƠN ĐỀ CỬ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Du lịch Trường Sơn

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  • Căn cứ Dự thảo Điều lệ Công ty CP Du lịch Trường Sơn;

 

Tôi/Chúng tôi gồm:

 

TT

Họ tên cổ đông

Số CMND/

Hộ chiếu/

Giấy tờ tùy thân

Địa chỉ

Điện thoại

Số cổ phần sở hữu

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị (BKS) Công ty CP Du lịch Trường Sơn (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

 

TT

Họ tên thành viên được đề cử

 

Số CMND/

Hộ chiếu/

Giấy tờ tùy thân

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

Vinh, ngày …. tháng 06 năm 2016.

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

Tin tức khác:
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
PHIẾU XÁC NHẬN (19/7/2016)
GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm) (19/7/2016)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn