TIN TỨC > TIN CÔNG TY
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 752
 

ĐHĐ CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vinh, ngày      tháng 07 năm 2016

 

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn.

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử nhiệm kỳ mới, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 2. Quy định chung

Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

 1. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

-             Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên vào chức danh thành viên HĐQT, BKS;

-             Tiến hành kiểm phiếu;

-             Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

-             Cùng Chủ toạ phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 1. Nguyên tắc bầu cử:

-             Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ công bằng;

-             Việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền (nếu có) nhân với số lượng cần bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3.Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

 1. a) Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, hiểu biết pháp luật và tuân thủ pháp luật;

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định Pháp luật;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của Công ty.

- Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt;

- Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ;

- Không thuộc đối tượng quy định sau:

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

+            Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

+            Người đó bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

+            Cán bộ, công chức, theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức;

+ Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam không phải là cổ đông của Công ty.

- Cư trú tại Việt nam trong thời gian đương nhiệm;

- Không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

 1. b) Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát phải có trình độ, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

56.6. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mất năng lực hành vi, hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù, bị Toà án tước quyền hành nghề vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép trốn thuế, lừa dối khách hàng, và các tội khác theo qui định của Pháp luật.

 1. Danh sách ứng cử viên chức danh thành viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cá nhân cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. Ban Tổ chức Đại hộ đồng cổ đông có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS như quy định của pháp luật, và Quy chế bầu cử này. Danh sách ứng viên do Ban Tổ chức đề cử phải được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

 1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử (theo mẫu gửi kèm);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm);

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu;

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/07/2016, theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn.

Địa chỉ: Số 187 – Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

- Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp hồ sơ cho Ban Tổ chức Đại hội ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử thì những ứng viên đó mới được đưa vào danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS công bố tại Đại hội.

 1. Mỗi phiếu được bầu số thành viên HĐQT tối đa 03 người, số thành viên BKS tối đa 03 người.
 2. Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện có ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được sửa đổi bổ sung và đổi phiếu bầu khác.
 3. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy chế này;

- Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử, đề cử;

- Phiếu cú tẩy xoá, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đó được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm thụng tin.

 1. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.
 2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

 1. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ toạ phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3.  Hiệu lực thi hành

 1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
 2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đông cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ đại hội khác.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn./.

 Vinh, ngày … tháng 07 năm 2016

                             BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

Tin tức khác:
HÒN NGƯ THAY DA ĐỔI THỊT (23/6/2020)
THÔNG BÁO (11/10/2019)
TUYỂN DỤNG (9/10/2019)
Tuyển dụng (19/9/2019)
DU LỊCH LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM (29/11/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019 (11/9/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 443 | Tất cả: 813,931
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0889 723 777

FAX: 0238 3556 048 - 0238 3592 541

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com