TIN TỨC > TIN CÔNG TY
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 667
 

TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /QC-BCĐCPH

                 Vinh, ngày        tháng 07 năm 2016

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1. Phạm vi áp dụng

 1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn.
 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn theo danh sách chốt đến 16h ngày 27/07/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 2. a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

   - Thông báo mời họp;

   - Giấy Chứng minh nhân dân / chứng minh thư quân đội;

   - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

 1. b) Ăn mặc gọn gàng, lịch sự;
 2. c) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội:

   - Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn;

   - Quy chế Đại hội;

   - Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

   - Phương án SXKD;

   - Phiếu biểu quyết màu hồng;

   - 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) phát trước khi bầu cử.

    Trong đó:

- Thẻ Đại hội màu đỏ ( Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông)

    - Phiếu biểu quyết màu hồng (Bao gồm các nội dung: mã số cổ đông; tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết; Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến)

    - Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị

    - Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát

 1. d) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

      đ) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì người khác không phát biểu lại để tránh trùng lắp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

 1. e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
 2. f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
 3. g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 4. h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

      Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 01 Trưởng và một số ủy viên do Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Du lịch Trường Sơn lựa chọn. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có)  xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 16h ngày 27/ 07 /2016; Phát tài liệu Đại hội, thẻ đại hội và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

 1. Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
 2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
 6. Đoàn chủ tịch tiến hành Các công việc được coi là cần thiết để Điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 7. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhân thấy rằng:
 8. a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 9. b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

         Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban thư ký Đại hội.

 1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 3. a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 4. b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 5. c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

         Điều 6. Quyền và nghĩa vụ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

 1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội lựa chọn, thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
 2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 3. a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

      b)Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

 1. c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
 2. d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;

      đ) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

         Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội.

          Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 27/07/2016.

                   Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

 1.    Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
 2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

    Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

 1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
 2. Kết quả kiểm phiếu được Đoàn Chủ tịch công bố ngay trước khi bế mạc ĐH.
 3. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:
 4. a) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 5. b) Thông qua chương trình làm việc của ĐH;
 6. c) Thông qua Quy chế làm việc của ĐH;
 7. d) Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát;

đ) Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT, BKS;                                    

 1. e) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình ĐH và  theo điều kiển của Đoàn Chủ tịch.

 1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được Đại hội được biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết dưới đây phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 2. a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 3. b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 4. c) Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
 5. d) Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty;
 6. e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 7. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều này.
 8. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

             Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

 1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
 2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

             Điều 12. Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2016 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Ban Tổ chức Đại hội;

- Các Cổ đông dự họp;

- Lưu VT, TGV;

                    TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                    CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

 

 

  

 

 

 

Tin tức khác:
HÒN NGƯ THAY DA ĐỔI THỊT (23/6/2020)
THÔNG BÁO (11/10/2019)
TUYỂN DỤNG (9/10/2019)
Tuyển dụng (19/9/2019)
DU LỊCH LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM (29/11/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019 (11/9/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 429 | Tất cả: 813,917
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0889 723 777

FAX: 0238 3556 048 - 0238 3592 541

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com